นายอิศรานุวัตน์ คำปล้อง

  • นายอิศรานุวัตน์ คำปล้อง
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • 055486085
  • bankhok@doae.go.th
  • สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก
  • รับผิดชอบ งานธุรการ/
  • อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการและการประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง