นางสาวแสงเดือน แป้นประโคน

  • นางสาวแสงเดือน แป้นประโคน
  • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
  • 055486085
  • bankhok@doae.go.th
  • รับผิดชอบ ตำบลบ้านโคก
  • YSF/SF/แผนงาน/โครงการ/T&V/แม่บ้าน/ยุวเกษตรกร/3 ก/
  • พืชแล้ง/พืชผัก/อกม./Zoning/ทบก./รต./ประชาสัมพันธ์/OT/R2R