นางสาวประกายดาว แจ่มใส

  • นางสาวประกายดาว  แจ่มใส
  • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
  • 055486085
  • bankhok@doae.go.th
  • รับผิดชอบ ตำบลนาขุม
  • งานวิสาหกิจชุมชน/ภัยธรรมชาติ/ศพก./แปลงใหญ่/GAP/พระราชดำริ