นางสาวนิตยา ปัญญาอินทร์

  • นางสาวนิตยา ปัญญาอินทร์
  • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  • 055486085
  • bankhok@doae.go.th
  • สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก
  • งานธุรการ/งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ จัดทำการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์