น.ส.ชัญญ์ฒณัฏฐา ศิรปัญญาเพ็ชร

  • นางสาวชัญญ์ฒณัฏฐา ศิรปัญญาเพ็ชร
  • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
  • 055486085
  • bankhok@doae.go.th
  • รับผิดชอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น
  • เกษตรทฤษฎีใหม่/ท่องเที่ยวเชิงเกษตร/อชก./ศดปช./ศจช./ไม้ผล/พืชไร่/การระบาดศัตรูพืช