Archive

นายอิศรานุวัตน์ คำปล้อง

นายอิศรานุวัตน์ คำปล้อง เจ้าหน้าที่ธุรการ 055486085 bankhok@doae.go.th สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก รับผิดชอบ งานธุรการ/ อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการและการประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นางสาวนิตยา ปัญญาอินทร์

นางสาวนิตยา ปัญญาอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 055486085 bankhok@doae.go.th สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก งานธุรการ/งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ จัดทำการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์

นางสาวแสงเดือน แป้นประโคน

นางสาวแสงเดือน แป้นประโคน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 055486085 bankhok@doae.go.th รับผิดชอบ ตำบลบ้านโคก YSF/SF/แผนงาน/โครงการ/T&V/แม่บ้าน/ยุวเกษตรกร/3 ก/ พืชแล้ง/พืชผัก/อกม./Zoning/ทบก./รต./ประชาสัมพันธ์/OT/R2R

น.ส.ชัญญ์ฒณัฏฐา ศิรปัญญาเพ็ชร

นางสาวชัญญ์ฒณัฏฐา ศิรปัญญาเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 055486085 bankhok@doae.go.th รับผิดชอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น เกษตรทฤษฎีใหม่/ท่องเที่ยวเชิงเกษตร/อชก./ศดปช./ศจช./ไม้ผล/พืชไร่/การระบาดศัตรูพืช

นางสาวประกายดาว แจ่มใส

นางสาวประกายดาว  แจ่มใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 055486085 bankhok@doae.go.th รับผิดชอบ ตำบลนาขุม งานวิสาหกิจชุมชน/ภัยธรรมชาติ/ศพก./แปลงใหญ่/GAP/พระราชดำริ