ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมรับฟังการมอบนโยบายและแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมรับฟังการมอบนโยบายและแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป อื่นๆ
Read More
ร่วมพิธีการมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน โรงเรียนบ้านเด่นชาติ

ร่วมพิธีการมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน โรงเรียนบ้านเด่นชาติ

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนอำเภอยิ้ทมเคลื่อนที่

ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนอำเภอยิ้ทมเคลื่อนที่

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
ติดตามการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ติดตามการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้เสริม จากการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรสูงวัยระดับประเทศ

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้เสริม จากการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรสูงวัยระดับประเทศ

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
เยี่ยมเยียนตลาดประมูลยางพาราตำบลม่วงเจ็ดต้น

เยี่ยมเยียนตลาดประมูลยางพาราตำบลม่วงเจ็ดต้น

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
ประชุมข้อราชการเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอประจำเดือน (DM) เดือนกรกฎาคม 2565

ประชุมข้อราชการเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอประจำเดือน (DM) เดือนกรกฎาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
Read More
ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกรกฏาคม 2565

ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกรกฏาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
Read More
มอบปัจจัยการผลิตและเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6

มอบปัจจัยการผลิตและเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
ประชุมให้ข้อมูลสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนบ้านเด่นชาติ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ประชุมให้ข้อมูลสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนบ้านเด่นชาติ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ถั่วเขียว

จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ถั่วเขียว

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
จัดอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ระดับครัวเรือนของหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่

จัดอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ระดับครัวเรือนของหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
จัดเวทีถอดบทเรียน ศดปช โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมพัฒนาศุนย์เครือข่าย (ศดปช.)

จัดเวทีถอดบทเรียน ศดปช โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมพัฒนาศุนย์เครือข่าย (ศดปช.)

อื่นๆ
Read More
ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงานแปลงใหญ่มะขามหวานตำบลนาขุมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยไคร้สุรากลั่น

ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงานแปลงใหญ่มะขามหวานตำบลนาขุมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยไคร้สุรากลั่น

ข่าวส่งเสริมการเกษตร อื่นๆ
Read More
ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน เมษายน 2565

ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน เมษายน 2565

อื่นๆ
Read More
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านโคก

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านโคก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
Read More
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเด่นชาติ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเด่นชาติ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ปีที่ 2 ครั้งที่ 2/2565

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ปีที่ 2 ครั้งที่ 2/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
Read More
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2/2565

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2/2565

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
ร่วมบริการประชาชน โครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่

ร่วมบริการประชาชน โครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
Read More
กิจกรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

กิจกรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
การขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดอุตรดิตถ์

การขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
ประชุมกำนัน ผู้ใญ่บ้านฯ

ประชุมกำนัน ผู้ใญ่บ้านฯ

อื่นๆ
Read More
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อื่นๆ
Read More
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) หลักสูตร “รู้ดิน รู้ปุ๋ย และขับเคลื่อน ศดปช. สู่ความสำเร็จ”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) หลักสูตร “รู้ดิน รู้ปุ๋ย และขับเคลื่อน ศดปช. สู่ความสำเร็จ”

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภูมิภาค)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภูมิภาค)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
Read More
ประชุมคณะทำงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ระดับตำบล

ประชุมคณะทำงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ระดับตำบล

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
อบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

อบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
กิจกรรมผลิตพืชตระกูลถั่ว

กิจกรรมผลิตพืชตระกูลถั่ว

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก จัด กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
Read More
อบรมเกษตรกรแปลงใหญ่

อบรมเกษตรกรแปลงใหญ่

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
ประกันราคาข้าว ปี 64/65

ประกันราคาข้าว ปี 64/65

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนา...
Read More
อบรมการเขียนเว็ปไซต์

อบรมการเขียนเว็ปไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
Read More