บุคลากร

นายจเรวัชร ปลาลาศ

นายจเรวัชร ปลาลาศ

เกษตรอำเภอบ้านโคก
 • นายจเรวัชร ปลาลาศ
 • เกษตรอำเภอบ้านโคก
 • 055 486085
 • bankhok@doae.go.th
   
นางสาวประกายดาว แจ่มใส

นางสาวประกายดาว แจ่มใส

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 • นางสาวประกายดาว  แจ่มใส
 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 • 055486085
 • bankhok@doae.go.th
 • รับผิดชอบ ตำบลนาขุม
 • งานวิสาหกิจชุมชน/ภัยธรรมชาติ/ศพก./แปลงใหญ่/GAP/พระราชดำริ
น.ส.ชัญญ์ฒณัฏฐา ศิรปัญญาเพ็ชร

น.ส.ชัญญ์ฒณัฏฐา ศิรปัญญาเพ็ชร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 • นางสาวชัญญ์ฒณัฏฐา ศิรปัญญาเพ็ชร
 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 • 055486085
 • bankhok@doae.go.th
 • รับผิดชอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น
 • เกษตรทฤษฎีใหม่/ท่องเที่ยวเชิงเกษตร/อชก./ศดปช./ศจช./ไม้ผล/พืชไร่/การระบาดศัตรูพืช
นางสาวแสงเดือน แป้นประโคน

นางสาวแสงเดือน แป้นประโคน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 • นางสาวแสงเดือน แป้นประโคน
 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 • 055486085
 • bankhok@doae.go.th
 • รับผิดชอบ ตำบลบ้านโคก
 • YSF/SF/แผนงาน/โครงการ/T&V/แม่บ้าน/ยุวเกษตรกร/3 ก/
 • พืชแล้ง/พืชผัก/อกม./Zoning/ทบก./รต./ประชาสัมพันธ์/OT/R2R
นางสาวนิตยา ปัญญาอินทร์

นางสาวนิตยา ปัญญาอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • นางสาวนิตยา ปัญญาอินทร์
 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • 055486085
 • bankhok@doae.go.th
 • สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก
 • งานธุรการ/งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ จัดทำการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์
นายอิศรานุวัตน์ คำปล้อง

นายอิศรานุวัตน์ คำปล้อง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • นายอิศรานุวัตน์ คำปล้อง
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 055486085
 • bankhok@doae.go.th
 • สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก
 • รับผิดชอบ งานธุรการ/
 • อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการและการประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง